Använd dig av vår värdepappersfunktion

Syftet med värdepappersrutinen är dels att underlätta bokföringen vid försäljningar, dels att skapa underlag för deklaration och bokslut. Såväl omsättningsvärdepapper som anläggningsvärdepapper kan hanteras.

Anskaffningar med mera bokförs utifrån avräkningsnotor. Direkt vid bokföringen läggs nytt värdepapper upp smidigt och enkelt genom att du anger + i fältet för underkonto. Som transaktionstext anger du typ av händelse. Exempelvis ”Köp”, ”S” för split, ”N” för nyemission, ”F” för fondemission osv.

Försäljningar bokförs via en hjälpfunktion som du finner under F12 inne i bokföringsrutinen. Systemet räknar då fram genomsnittligt anskaffningsvärde och realisationsvinst/-förlust. Bokföringstransaktioner för kreditering av värdepapperskontot samt debitering/kreditering av vinst/-förlustkontot skapas automatiskt, när hjälpfunktionen lämnas. Alternativt till bokföring av vinst-/förlust kan bokföring av försäljningsintäkt och anskaffningskostnad ske.

Upp-/nedskrivningar sker förslagsvis via en hjälpfunktion som du finner inne i bokföringsrutinen via F12 / Värdepapper, upp-/nedskrivning. Bokföringstransaktionen skapas automatiskt utifrån aktuellt marknadsvärde. Upp-/nedskrivningen uppgår till skillnaden mellan bokfört värde vid angivet bokföringsdatum och aktuellt marknadsvärde för respektive värdepapper.

Funktionen förutsätter att värdepappret har en börskurs angiven under Bearbetning/Registervård/värdepapper samt att både värderegleringskonto (balanskonto) och nedskrivningskonto (resultatkonto) har angivits Upplägg företag/Redov/Värdepappersredovisning.

För att få in den aktuella börskursen (samt eventuellt korrekt beteckning på värdepappret) finns numera en funktion som återfinns via Bearbetning / Registervård / Värdepapper, F12 Uppdatera värdepapper. Du behöver uppdatera registret innan du bokför upp-/nedskrivning via hjälpfunktionen i bokföringsverifikationer enligt ovan.

Uppdatering kan göras för enskilda eller alla aktier i registret. Du kan uppdatera enbart beteckningar, enbart börskurser (Uppdatera pris enligt ovanstående bild) eller både och. Endast värdepapper med en giltig identitet i fältet Symbol uppdateras (välj symbol via F2 i fältet). Som standard hämtas slutkurser för senast avslutade handelsdag. Om annat datum önskas välj det i hjälpfönstret.

Klicka här för att läsa mer om funktionen och bland annat se exempel på vilka rapporter som kan skapas för värdepappersredovisningen (se avsnittet Rapport samt Analyser).

Lycka till!

/Gabriel och Sten