Briljantexperterna tipsar om värdepappersfunktionen

Briljant har en mycket bra funktion för hantering av värdepapper i redovisningen. Syftet med funktionen är att skapa underlag till deklarationen och årsbokslutet samt att underlätta bokföringen. Register och hjälpfunktioner finns för anskaffning, försäljning och upp-/nedskrivningar. Rapporter och analyser finns att ta ut inför deklaration och avstämningar.

Nedan kan du läsa mer om funktionen.

Under Upplägg företag / Redov / Värdepappersredovisning startas funktionen. Här anges vilka konton som omfattas av funktionen samt vilka rapporter som man vill ha möjlighet att ta ut.

Anskaffningar med mera bokförs utifrån avräkningsnotor. Direkt vid bokföringen läggs nytt värdepapper upp smidigt och enkelt genom att du anger + i fältet för underkonto. Som transaktionstext anger du typ av händelse, exempelvis ”Köp”, ”S” för split, ”N” för nyemission, ”F” för fondemission osv.

Försäljningar bokförs via en hjälpfunktion som man finner under F12 inne i bokföringsrutinen. Systemet räknar då fram genomsnittligt anskaffningsvärde och realisationsvinst/-förlust. Bokföringstransaktioner för kreditering av värdepapperskontot samt debitering/kreditering av vinst/-förlustkontot skapas automatiskt, när hjälpfunktionen lämnas. Alternativt till bokföring av vinst-/förlust kan bokföring av försäljningsintäkt och anskaffningskostnad ske.

Upp-/nedskrivningar sker förslagsvis via en hjälpfunktion som man finner inne i bokföringsrutinen via F12 / Värdepapper, upp-/nedskrivning. Bokföringstransaktionen skapas automatiskt utifrån aktuellt marknadsvärde. Upp-/nedskrivningen uppgår till skillnaden mellan bokfört värde vid angivet bokföringsdatum och aktuellt marknadsvärde för respektive värdepapper.

Funktionen förutsätter att värdepappret har en börskurs angiven under Bearbetning / Registervård / värdepapper samt att både värderegleringskonto (balanskonto) och nedskrivningskonto (resultatkonto) har angivits Upplägg företag / Redov / Värdepappersredovisning.

För att få in den aktuella börskursen (samt eventuellt korrekt beteckning på värdepappret) finns en funktion som återfinns via Bearbetning / Registervård / Värdepapper, F12 Uppdatera värdepapper. Man behöver uppdatera registret innan man bokför upp-/nedskrivning via hjälpfunktionen i bokföringsverifikationer enligt ovan.

Uppdatering kan göras för enskilda eller alla aktier i registret. Man kan uppdatera enbart beteckningar, enbart börskurser (Uppdatera pris enligt ovanstående bild) eller både och. Endast värdepapper med en giltig identitet i fältet Symbol uppdateras (välj symbol via F2 i fältet). Som standard hämtas slutkurser för senast avslutade handelsdag. Om annat datum önskas välj det i hjälpfönstret.

Här kan du läsa mer om funktionen och bland annat se exempel på vilka rapporter och analyser som kan skapas (se avsnittet Rapporter samt Analyser).

Längst ned i instruktionen finns även en beskrivning på hur man på bästa sätt startar upp funktionen när man redan har värden på balanskonton för värdepapper i huvudboken.