Briljantexperterna tipsar: dimensioner

Med hjälp av din lokala återförsäljare definieras företagets behov och sedan skapas de funktionsanpassningar som krävs för att administrationen ska bli så effektiv som möjligt och de analyser och rapporter som företagsledningen behöver för att kunna göra uppföljningar och ta strategiska beslut. En förutsättning för bra uppföljning av företagets olika delar, verksamheter och dimensioner är att redovisningen kan specificeras. 

Nedan finner du en beskrivning gällande vad respektive dimension kan användas för.

Underkonto
Underkonto används när man har behov av att närmare specificera ett eller flera konton. Funktionen kan användas för att få specifikationer till balanskonton i bokslutsbilagor. Fakturanummer används som underkonto vid kund- och leverantörsreskontrahantering. Underkonto för avräkningslistor används för så kallade minireskontror där man håller reda på fordringar och skulder med hjälp av antingen enbart referensnummer eller underkonto och referensnummer. Inventarienummer används som underkonto vid anskaffning och avskrivning av inventarier. Värdepappersnummer används som underkonto vid köp och försäljning av värdepapper. Anställningsnummer används som underkonto när funktionen för AGI och kontrolluppgifter via redovisningen används.

Avdelning och Produkt
Avdelnings- och produktredovisning används för uppföljning av olika tvärsnitt av ett företags verksamhet. Två redovisningsbegrepp som kan användas för uppföljning av kostnadsställen, filialer, kontor, kostnadsbärare, verksamhetsgrenar med mera.

Projekt
Projektredovisning används för uppföljning av projekt som ofta löper över räkenskapsårets gränser. Projektnummer kan även innehålla underprojekt. Projektredovisning används i stor utsträckning i kombination med Briljant tidredovisning.

Antal
Antalsredovisning kan ske för valfria konton. För dessa konton registreras antal som ett kontotillval i transaktionerna och redovisas i separat kolumn i rapporter och analyser.