Hantera dina inventarier i Briljant

Visste du om att du kan hantera dina inventarier i Briljant Ekonomisystem? För att underlätta er inventarieredovisning så har vi sammanställt en guide som förklarar hur ni går till väga. Ta del av guiden nedan. 

Hur anger man ett konto som inventariekonto?
Inventarieredovisningens förutsättningar anges via ikonen upplägg företag och menyvalet redov/inventarieredovisning. Där måste man lägga upp de konton som ska omfattas av inventarieredovisningen.

Hur felsöker jag värden i inventarierapporten?
Restvärdet i inventarierapporten är summan av anskaffningen minus den ackumulerade avskrivningen. Om du har anskaffningsvärden eller ackumulerad avskrivning som ser märkliga ut i din inventarierapport kan du felsöka dessa via ikonen bearbetning under menyvalet analys/transaktionsanalys. Du kan med fördel ange 3 och trycka enter i datumfältet för att få med de tre senaste räkenskapsåren. Ange kontonumret (inventariekontot) i fältet avsett för detta och ange därefter inventarienumret i fältet för undernummer för att söka alla bokningar som rör anskaffningen. Ange kontonumret (värdeminskningskontot) i fältet avsett för detta och ange därefter inventarienumret i fältet för undernummer för att söka alla bokningar som rör den ackumulerade avskrivningen.

Varför har jag värden på inventarienummer 0?
Du kan via ikonen bearbetning och menyvalet analys/transaktionsanalys söka fram alla transaktioner på givet inventariekonto och underkonto 0. Sätt med fördel 3 i datumfältet och tryck enter för att få med de tre senaste räkenskapsåren.

Varför skrivs inte min upplagda inventarie av retroaktivt?
Ingen retroaktiv avskrivning sker i Briljant. Om du anskaffar en inventarie och vill att den ska skrivas av bakåt i tiden behöver du göra den tidigare ackumulerade avskrivningen manuellt via ett bokföringsverifikat.

Hur gör jag utrangering eller försäljning av en inventarie?
Det finns en rutin för inventariebortbokning via ikonen bearbetning och menyvalet rutin/bokföringsverifikationer/övrigt(F12)/inventariebortbokning. Denna kan du använda till att utrangera eller sälja samt även delavyttra dina inventarier. En förutsättning för att denna funktion ska fungera är att upplägget är komplett ifyllt med konton under ikonen upplägg företag och menyvalet redov/inventarieredovisning. 

  • Upplägg

I Upplägg företag/redov/inventarieredovisning anges förutsättningarna för inventarierutinen.

Här anges om funktionen används, vilka konton som omfattas av funktionen (vilka konton som anses vara inventariekonton), hur avskrivning ska ske samt vilka rapporter som man vill ha möjlighet att skriva ut. I underfönster till varje rapport ges också möjlighet att styra rapporternas innehåll. Underfönstren tas fram med tryck på högerpilen i ”J”-kolumnen eller genom dubbelklick i kolumnen till höger om ”J”.

Vilken avskrivningsprocent, vilket avdelningsnummer, produktnummer eller projektnummer som ska gälla för respektive inventariekonto kan anges här och gäller om inget annat anges direkt på inventariet i inventarieregistret. Mer information om hur upplägget görs kan man läsa här: Företagsupplägg / Redovisning / Inventarieredovisning

  • Anskaffning

Anskaffningar bokförs vanligen i leverantörsfakturarutinen i samband med att leverantörsfakturan registreras men kan även bokföras i ett bokföringsverifikat. När man fyllt i inventariekonto tvingas man ange ett underkonto (inventarienummer).

Som inventarienummer anges ”+” i underkontofältet för att automatiskt få nästa lediga undernummer på givet inventariekonto och ett underfönster för upplägg av inventarieuppgifter dyker upp per automatik. I detta läge räcker det att fylla i de obligatoriska fälten (fetmarkerade) i inventarieregistret. Information om anskaffningsdatum, verifikationstyp, verifikationsnummer och anskaffningsvärde kommer automatiskt att fyllas i på inventariet i inventarieregistret när du registeruppdaterat din leverantörsfaktura eller ditt bokföringsverifikat. Därefter kan övriga fält fyllas i manuellt efter behov via bearbetning/registervård/inventarier. Detta beskrivs närmare under Bearbetning / Registervård / Inventarier.

  • Avskrivningar

Automatiska avskrivningar utförs under Bearbetning/rutin/skapa automatiska transaktioner (läs mer Här) när angivet automatikdatum uppnår eller passerar sista månadsdatum. Hänsyn tas till om flera månader passeras. Hänsyn tas även till enskilda inventariers anskaffningsdatum (månad) inom automatikperioden, när automatik skapas för flera månader. Däremot sker inga avskrivningar före automatikperioden om ett gammalt anskaffningsdatum anges. Ej heller justeras avskrivningarna för tidigare perioder om avskrivningsprocent eller andra förutsättningar ändras. Retroaktiva avskrivningar eller justeringar av tidigare avskrivningar får man därför göra manuellt via rutin/bokföringsverifikationer.

Avskrivningarna baseras på avskrivningsgrundande belopp om sådant angivits i inventarieregistret alternativt på bokförda anskaffningsvärden. Avskrivningarna upphör när inventariernas restvärde är noll eller eventuellt när avskrivningsgrundande belopp uppnåtts. Avskrivning beräknas i första hand med hjälp av angiven avskrivningstid och i andra hand med angiven procentsats. Försålda och utrangerade inventarier avskrivs ej. Inventariet ”0” avskrivs ej.

  • Avyttringar

Bokföring av försäljning och utrangering av inventarier sker via Bearbetning/rutin/bokföringsverifikationer genom att man trycker på F12(övrigt)/Inventariebortbokning.

Bokföringsposter skapas automatiskt för bortbokning av anskaffningsvärde, ackumulerad avskrivning, återföring av årets avskrivningar, bokföring av vinst/förlust samt bokföring av momspliktig omsättning vid försäljning. Samtidigt uppdateras inventarieregistret med statuskod för såld/utrangerad, samt vid försäljning med datum och försäljningsvärde. Läs mer om detta här: Bearbetning / Rutiner / Bokföringsverifikationer / Inventariebortbokning. En förutsättning för att denna funktion ska fungera är att upplägget är komplett ifyllt med under ikonen Upplägg företag/Redov/Invenytarieredovisning.

  • Rapporter

Följande rapporter kan skrivas ut under Bearbetning / Rapporter förutsatt att de aktiverats under Upplägg företag/redov/inventarieredovisning.

Inventarierapport
Omfattar samtliga inventarier. Begränsningar kan ske i samband med utskriften. För varje inventarie redovisas anskaffningsvärde, ackum avskrivning och restvärde. Rapporten kan tas ut med eller utan transaktioner.

Anskaffade inventarier
Omfattar samtliga under året anskaffade inventarier.

Avyttrade inventarier
Omfattar samtliga under året försålda och utrangerade inventarier. Observera att inventarier, som är värdemässigt bortbokade, endast redovisas om man i underfönstret angivit att transaktioner ska visas.

Inventeringsunderlag
Omfattar samtliga inventarier sorterade per avdelning eller ansvarig (anmärkning).

Minvärde inventarier
Här beräknas skattemässiga minvärden enligt 20- och 30%-reglerna.

Åldersanalys inventarier
Utgör en sammanställning av anskaffningsvärden, ackum avskrivning och restvärden per anskaffningsår. Rapporten kan tas ut totalt eller t.ex. per avdelning

Nästa års avskrivning
Här redovisas nästa års avskrivningar på kvarvarande inventarier. Värdena kan exempelvis tas ut per avdelning som underlag för budgetering.

  • Analyser

Inventariekonton kan analyseras dels under Bearbetning / Analys / Balansanalys och dels under Bearbetning / Rutiner / Bokföringsverifikationer, genom markering/inslag av önskat konto och val ”F12/Övrigt / Underkontoanalys”. Möjlighet ges att ta fram bakomliggande transaktioner och verifikationer.