Rätta fel i den löpande bokföringen

Självklart ska bokföringen i så stor utsträckning som möjligt vara rätt från början, men en affärshändelse kan bli felaktigt bokförd. Man kanske inte hade rätt förutsättningar vid bokföringstillfället eller företaget kanske har tolkat redovisningsprinciperna felaktigt. Många gånger upptäcks felet efter att redovisningsperioden är stängd. Regler om hur du ska rätta ett fel i den löpande bokföringen finns i 5 kap. 5 § bokföringslagen (BFL). Bokföringsnämnden (BFN) har i det allmänna rådet om bokföring BFNAR 2013:2 punkterna 2.17–2.18 förtydligat vad lagen innebär. Här framgår att man ska rätta felet i den period då felet upptäcks. Rättelsen ska då ske med en särskild rättelsepost som ska dokumenteras med en särskild verifikation. Av rättelseposten ska det framgå när rättelsen gjordes och vem som gjorde den. Det ska också tydligt framgå av den ursprungliga bokföringsposten att den har blivit rättad.

Sköts smidigt i Briljant
I Briljant följer du enkelt alla dessa regler genom att använda vår rättelserutin som du når i Rutin/Bokföringsverifikationer via F12/Koppla rättelse. För att sedan analysera och redovisa rättelserna sök i Analys/Rättelseanalys.

Klicka här för att läsa mer om rättelserutinen.