Analys funktionsbeskrivning

Analyser sker under menyn Bearbetning / Analyser. Vissa analyser kan dessutom tas fram i respektive rutin. Nedan följer standardanalyser som ingår i systemet. Utöver det kan anpassade analyser skapas i programmets rapportgenerator.

Kontoanalys
Kontoanalysen används för analys och avstämning av konton.

Om kontoanalysen tas fram under Analys visar den registeruppdaterade transaktioner. Om den tas fram i någon av rutinerna för bokföringsverifikationer eller leverantörsfakturor så innehåller den även ouppdaterade transaktioner, vilka markeras med p för preliminär.

Genom att dubbelklicka på en transaktionsrad får man fram hela verifikationen som transaktionen tillhör.

Transaktionsanalys
Transaktionsanalysen används för att söka upp transaktioner av särskilt intresse. Som ett första steg anges begränsning av analysen i form av urval på till exempel datum, verifikationstyp, verifikationsnummer eller kontonummer. Därefter listas transaktionerna i datum eller kontonummerordning. Genom att dubbelklicka på en transaktionsrad får man fram hela verifikationen som transaktionen tillhör. Man kan också använda rutinen för att bläddra bland verifikationer.

Grundboksanalys
Grundboksanalysen används för analys av olika grundböcker på skärmen samt för utskrift av grundböcker i efterhand.

Grundböckerna kan undertryckas i den löpande bearbetningen om man hellre vill skriva ut grundboken vid årets slut.

Rättelseanalys
Rättelseanalysen visar verifikationer, till vilka rättelser kopplats. Koppling av rättelser till ursprungsverifikationer sker vid registrering av bokföringsverifikationer eller under registervård.

Genom att dubbelklicka eller trycka Enter på en verifikationsrad, så får man fram både den rättade verifikationen och rättelseverifikationen.

Resultatanalys
Resultatanalysen används för analys av företagets resultat. Utifrån resultatanalysen kan man dubbelklicka på valfri kontorad och få fram månadsbeloppen ställda mot budget och föregående år. I nästa steg kan man dubbelklicka på önskad månad och analysera transaktionerna.

Balansanalys
Balansanalysen används för analys av företagets balans. Utifrån balansanalysen kan man dubbelklicka på valfri kontorad och få fram månadsbeloppen och ackumulerade saldon ställda mot föregående år. I nästa steg kan man dubbelklicka på önskad månad och analysera transaktionerna.

Konton med underkonton, till exempel inventariekonton är markerade med ett u och kan analyseras via särskild underkontoanalys.

Underkontoanalys
Underkonton kan analyseras dels i Balansanalys och dels under i bokföringsverifikationer. Möjlighet ges att ta fram bakomliggande transaktioner och verifikationer.

Saldobalans
Saldobalansen används för avstämning av redovisningen totalt.

Om saldobalansen tas fram vid behandlingen av bokföringsverifikationer eller leverantörsfakturor så innehåller den även ouppdaterade transaktioner, vilka visas i en egen kolumn. Om saldobalansen tas fram i bokslutsrutinen så visas bokslutsposterna i en egen kolumn.

Genom att dubbelklicka eller trycka Enter på en kontorad, så sker övergång till kontoanalys.

Denna saldobalans baseras alltid på årets utgående saldon och omfattar endast konton inom affärsredovisningen.

Avdelningsanalys
Avdelningsanalysen används för analys av avdelningar. Som utgångspunkt kan man ta fram en översiktsanalys på skärmen med en rad per avdelning. Utifrån avdelningsanalysen kan man dubbelklicka på valfri kontorad och få fram månadsbeloppen ställda mot budget och föregående år. I nästa steg kan man dubbelklicka på önskad månad och analysera

Produktanalys
Produktanalysen används för analys av produkter. Som utgångspunkt kan man ta fram en översiktsanalys på skärmen med en rad per produkt. Utifrån produktanalysen kan man dubbelklicka på valfri kontorad och få fram månadsbeloppen ställda mot budget och föregående år. I nästa steg kan man dubbelklicka på önskad månad och analysera transaktionerna.

Nyckeltalsanalys
Nyckeltalsanalysen används för att med några få värdemätare överblicka företagets ekonomiska situation och utveckling. Analysen baseras ett antal grundnyckeltal och tilläggsnyckeltal som definieras i skriften BAS Nyckeltal utgiven av Industrilitteratur. Det är möjligt att begränsa analysen till de mest intressanta nyckeltalen för aktuell bransch.

Värdet av analysen ökar väsentligt om jämförelsevärden för aktuell bransch och företagsstorlek tas med i analysen. Genom avtal med EkonomiTolken AB kan företaget via internet hämta hem aktuella jämförelsevärden från SCB och även få hjälp att tolka de olika nyckeltalen. Se www.ekonomitolken.se.

Orderanalys
Orderanalysen används för analys av order. Upp till fem analyser kan läggas upp för olika behov.

Projektanalys
Projektanalysen används för analys av projekt. Som utgångspunkt kan man ta fram en översiktsanalys på skärmen med en rad per projekt. I projektanalysen kan man dubbelklicka på valfri rad och analysera transaktionerna.

Olika typer analyser kan läggas upp enligt önskemål och behov.

Projektanalys / Transaktionsanalys
Projektanalys / Transaktionsanalys används för att söka upp transaktioner av särskilt intresse. Som ett första steg anges begränsning av analysen i form av urval på till exempel datum, projekt, kontonummer, anställningsnummer eller tidart. Därefter listas transaktionerna i datum eller identitetsordning.

Projektanalys / Åldersanalys
Projektanalys / Ålderanalys Analysen är i första hand gjord för att se en åldersfördelning på ofakturerade belopp, det vill säga när upparbetning gjordes av belopp som inte har fakturerats. Fakturerade och avslutade projekt kan dock tas med. Analys kan göras på belopp, antal eller internkostnad.

Kundreskontra / Lista kunder
Lista kunder visar försäljning, reskontrasaldo och betalningar under en period. Period kan anges (F9) annars gäller räkenskapsår. Listan visas i storleksordning på försäljning men kan även sorteras på kundnummer, kundnamn och genomsnittlig kredittid.

Kundreskontra / Fråga på kund
Fråga på kund ger en bild av aktuellt reskontraläge för kunden, försäljning innevarande år, samt möjlighet att se gamla betalda fakturor.

Kundreskontra / Lista obetalda kundfakturor
Lista obetalda kundfakturor ger aktuellt reskontraläge, inklusive alla registeruppdaterade transaktioner.

Kundreskontra / Lista kundfakturor
Lista kundfakturor ger möjlighet att lista kundfakturor med olika sorteringsordning och urval.

Leverantörsreskontra / Lista leverantörer
Lista leverantörer visar inköp, reskontrasaldo och betalningar under en period. Period och urval kan anges under F9, annars gäller räkenskapsår som period och urval på typ av leverantör enligt leverantörsstatistik. Listan visas i storleksordning på inköp men kan även sorteras på leverantörsnummer, leverantörsnamn och genomsnittlig kredittid.

Leverantörsreskontra / Fråga på leverantör
Fråga på leverantör ger en bild av aktuellt reskontraläge för leverantören, inköp innevarande år, samt möjlighet att se gamla betalda fakturor. Fakturorna kan sorteras i valfri ordning genom att klicka på respektive kolumns rubrik.

Leverantörsreskontra / Lista ej attesterade leverantörsfakturor
Lista ej attesterade leverantörsfakturor ger möjlighet att lista ej attesterade leverantörsfakturor med olika sorteringsordning och urval.

Leverantörsreskontra / Lista obetalda leverantörsfakturor
Lista obetalda leverantörsfakturor ger aktuellt reskontraläge, inklusive alla registeruppdaterade transaktioner.

Leverantörsreskontra / Lista leverantörsfakturor
Lista leverantörsfakturor ger möjlighet att lista leverantörsfakturor med olika sorteringsordning och urval.

Behandlingshistorik
Behandlingshistoriken visar händelser och alla registervårdsändringar för valt tidsintervall och valda register.

Rapporter
Uttag av rapporter sker under Bearbetning / Rapporter. Önskade rapporter markeras i rapportförteckningen eller så tas önskat rapportpaket fram via fältet beställningstyp.

Avsnitt finns för affärsredovisning, underkonton, avdelning, produkt, projekt, kundreskontra, leverantörsreskontra och fakturering. Markerade rapporter kan tas ut på bildskärm, skrivare, PDF, ordbehandling eller Excel.

I företagsupplägget anges under respektive funktion vilka rapporter som används och önskad styrning av rapporterna. Anpassade rapporter kan skapas i programmets rapportgenerator.