Tidredovisning funktionsbeskrivning

Med Briljants tidredovisning håller du reda på personalens tider utlägg, material, kostnader, resekostnader, frånvaro- och övertid. Tiden kan registreras löpande via dator, surfplatta eller mobil. Detta är sedan underlag för fakturering, projektuppföljning, tidsstatistik och kan även importeras till Briljant Lön.

Fakturering kan göras med löpande nedlagt arbete och kostnad som grund men även fastpris och a-contofakturering hanteras. Möjlighet finns till upp/ner- skrivning, delfakturering och samfakturering.

För de branscher där interndebitering mellan olika avdelningar förekommer så finns en funktion för detta.

Register
Register över anställda, tidarter och projekt läggs upp under Registervård. Ytterligare dimensioner kan kopplas ihop med tidredovisningen utefter önskemål.

Prissättning
Internkostnad och externpris kan hämtas från anställda, tidarter, generellt prisregister, prisregister per kund, projekt eller avtal.

Tidregistrering
Tidkortrutinen innebär en möjlighet till decentraliserad registrering av tidrapporter. Varje anställd registrerar löpande sin tid och avlastar därmed den centrala funktionen samtidigt som rutinen underlättar och förbättrar överblicken. Man kan själv välja om man vill rapportera sin tid via programmet på datorn, via webben eller via mobil applikation.

Under registreringens gång kan projektnummer och tidarter sökas fram ur företagets register. Arbetad tid, frånvaro, övertid, utlägg och anteckningar registreras enkelt i tidkortet. Standardtidkort kan skapas för att underlätta om samma tidarter och projekt används från vecka till vecka.  Det är möjligt att göra individuella inställningar.

Tidkortet sparas och lämnas in för vidare hantering eller attest. Vid inlämning till och med valfritt datum kontrolleras att total tid per dag stämmer med eventuell fastställd normaltid för företaget.

Skulle man vilja ändra i ett inlämnat tidkort så kan man ändra så länge tidkortet ej är attesterat eller importerat därefter sker eventuella ändringar av administratör.

Tidkortsanvändaren kan enkelt analysera sina tider direkt i tidkortet.

Tidfakturering
Som användare kan du styra vilken information som visas i registreringsbilden, i fakturaspecifikationen och på fakturautskriften.

Fakturering kan göras med löpande nedlagt arbete och kostnad (inklusive eventuell påläggsmall) som grund men även fastpris och a-contofakturering hanteras. Möjlighet finns till upp/ner- skrivning, delfakturering och samfakturering.

Upparbetade tider och kostnader hämtas till och med fakturadatum eller valfritt datum. Inhämtade tider och kostnader nollställs efter fakturering, vilket ger möjlighet till ny upparbetning och ny fakturering på samma projekt.

Vid registrering sparas fakturorna preliminärt utan att uppdatera kundreskontran och bokföringen. Definitiv uppdatering sker när programmet avslutas med registeruppdatering och grundbok skapas. Du kan själv välja vilka fakturor som registeruppdateras vid varje tillfälle.

Man kan bläddra bland alla tidigare registrerade fakturor. Så länge fakturan ligger kvar i registret kan man plocka fram den på bildskärmen, skriva ut, kopiera eller kreditera den.

I vissa branscher finns behov av att koppla ihop order med projekt. När ordersystemet används för att lägga upp projekt kan ordern eller vissa orderrader hämtas till fakturan.

Analyser & rapporter
Alla företag har olika behov av uppföljning därför erbjuder Briljant oändliga möjligheter till egenanpassade analyser. Exempel på detta kan vara analyser för tidstatistik, debiteringsunderlag och efterkalkyler. Utöver det så ingår också ett stort antal standardanalyser och rapporter.